“Kokkoku” Moment by Moment

刻刻 “Kokkoku” Moment by Moment Episode 9 / 10

CG Design : Eallin Japan (Tatsumi Watanabe / Kenji Kawasaki / Masaki Aburakawa )

刻刻「㐧玖刻」予告
刻刻「㐧拾刻」予告

Category:

3DCG, Japan, TV anime

Date:

2018-04-09